برای بیان مفهوم آشتی کردن به انگلیسی می‌توان از واژه reconcile استفاده کرد.

مثال برای آشتی کردن به انگلیسی

  • She wanted to be reconciled with her father.