برای بیان مفهوم کار بیخود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح reinvent the wheel استفاده کرد.

مثال برای کار بیخود به انگلیسی

  • He spoke with the fervor of discovery, unaware that he was reinventing the wheel.