برای نقل قول زبان انگلیسی میتوان فعل های said و tell را با فعل های دیگری جایگزین کرد تا اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی بیان مطلب نقل قول شده به مخاطب ارائه شود. به عبارت دیگر فعل‌های said و tell اطلاعاتی را در مورد حالت و طرز بیان گوینده منتقل نمیکنند و میتوان آنها را با فعل های دیگری جایگزین کرد که اطلاعات بیشتری را منتقل میکنند.

به مثال ها توجه کنید:

Direct Speech: I am not very good at golf.

Reported Speech: John admitted that he was not very good at golf.

در این مثال وجود فعل admit نشانگر این است که John مایل نبوده است که بپذیرد که گلف باز خوبی نیست.


 

Direct Speech: Don't be afraid of the dog. He is just excited to see you.

Reported Speech: She explained that the dog was barking because he was exited to see us.

در این مثال وجود فعل explain نشانگر این است که فرد موضوع را با هدف شفاف سازی بیان کرده است.