برای نقل قول زبان انگلیسی میتوان فعل های said و tell را با فعل های دیگری جایگزین کرد تا اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی بیان مطلب نقل قول شده به مخاطب ارائه شود. به عبارت دیگر فعل‌های said و tell اطلاعاتی را در مورد حالت و طرز بیان گوینده منتقل نمیکنند و میتوان آنها را با فعل های دیگری جایگزین کرد که اطلاعات بیشتری را منتقل میکنند.

به مثال ها توجه کنید:

Direct Speech: I am not very good at golf.

Reported Speech: John admitted that he was not very good at golf.


 

Direct Speech: Don't be afraid of the dog. He is just excited to see you.

Reported Speech: She explained that the dog was barking because he was exited to see us.