برای بیان مفهوم به آب و آتش زدن یا جان خود را به خطر انداختن میتوان از اصطلاح انگلیسی risk life and limb استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • She risked life and limb to get to the flight on time.
  • به آب و آتش زد که به موقع به پرواز برسد.