برای بیان مفهوم از خنده روده بر شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح rolling in the aisles استفاده کرد.

مثال برای از خنده روده بر شدن به انگلیسی

The new comedy series had them rolling in the aisles.