برای بیان مفهوم خانه به دوش به انگلیسی می‌توان از اصطلاح rolling stone استفاده کرد.

مثال برای خانه به دوش به انگلیسی

  • He was a rolling stone, with no ties to anyone or anyplace.