برای بیان مفهوم نمک به زخم پاشیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح rub salt into the wound استفاده کرد.

مثال برای نمک به زخم پاشیدن به انگلیسی

  • Losing was bad enough. Watching them receiving the trophy just rubbed salt into the wound.