برای بیان مفهوم در خون کسی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح run in somebody's blood استفاده کرد.