برای بیان مفهوم در خون کسی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح run in somebody's blood استفاده کرد.

مثال برای در خون کسی بودن

  • His father and grandmother were painters too, so it's obviously in the blood.
  • پدر و مادربزرگ او نیز نقاش بودند، بنابراین آشکارا در خون است.