برای بیان مفهوم از رمق افتادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح run out of steam استفاده کرد.

مثال برای از رمق افتادن به انگلیسی

  • The peace talks seem to have run out of steam.
  • به نظر میرسد مذاکرات صبح از رمق افتاده است.