برای بیان مفهوم شاخ و شانه کشیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sabre-rattling استفاده کرد.

مثال برای شاخ و شانه کشیدن به انگلیسی

  • It is too early to say whether the threats are mere sabre-rattling.