برای بیان مفهوم آدم شریف به انگلیسی می‌توان از اصطلاح salt of the earth استفاده کرد.

مثال برای آدم شریف به انگلیسی

  • They were such a lovely couple. They really were the salt of the earth.
  • زوج دوست داشتنی بودند. واقعا آدم های شریفی بودند.