برای بیان مفهوم من هم همینطور به انگلیسی می‌توان از اصطلاح same here استفاده کرد.

مثال برای من هم همینطور به انگلیسی

  • A: I thought that film was awful!
  • B: Same here!
  • A: I never really liked him.
  • B: Same!