برای بیان مفهوم تا تهش را خواندم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح say no more استفاده کرد.

مثال برای تا تهش را خواندم به انگلیسی

  • "A word of advice: don't mention the war." "Say no more—I'll stay off the subject!"