برای بیان مفهوم مکتب فکری به انگلیسی می‌توان از اصطلاح school of thought استفاده کرد.

مثال برای مکتب فکری به انگلیسی

  • There are several schools of thought about how the universe began.