برای بیان مفهوم من از کجا بدونم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح search me استفاده کرد.

مثال برای من از کجا بدونم به انگلیسی

  • A: Where's Jack?
  • B: Search me!