برای بیان مفهوم صلاح دانستن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح see fit استفاده کرد.

مثال برای صلاح دانستن به انگلیسی

  • You can leave it here or take it home with you, whichever you see fit.
  • میتوانی بگذاریش اینجا و یا با خود ببری خانه، هر طور صلاح میدونی.
  • She saw fit to pull her son out of the school.
  • صلاح دانست که پسرش را از مدرسه خارج کند.