برای بیان مفهوم با چشم خود دیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح see for oneself استفاده کرد.

مثال برای با چشم خود دیدن به انگلیسی

  • She did not like just hearing of other's travels. She wanted to see Europe for herself.