برای بیان مفهوم سر عقل آمدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح see sense استفاده کرد.

مثال برای سر عقل آمدن به انگلیسی

  • We talked to her for an hour, but we couldn't make her see sense.