برای بیان مفهوم از شر چیزی خلاص شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح see the back of someone/something استفاده کرد.

مثال برای از شر چیزی خلاص شدن به انگلیسی

  • The hotel staff were glad to see the back of such a difficult guest.