برای بیان مفهوم نقطه شروع به انگلیسی می‌توان از اصطلاح seed corn استفاده کرد.

مثال برای نقطه شروع به انگلیسی

  • Small businesses are the seed corn of the economy.