برای بیان مفهوم حالا چون تویی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح seeing as it's you استفاده کرد.

مثال برای حالا چون تویی به انگلیسی

  • Seeing as it's you, we will refund the tickets.