برای بیان مفهوم چون که به انگلیسی می‌توان از اصطلاح seeing as / that استفاده کرد.

مثال برای چون که به انگلیسی

  • She had to support him, seeing that she had chosen him herself against the opinion of many.