برای بیان مفهوم قدر کسی را ندانستن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sell sb short استفاده کرد.

مثال برای قدر کسی را ندانستن به انگلیسی

  • The manager accused his former aides of failing to support him, of selling him short.