برای بیان مفهوم دک کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح send sb packing استفاده کرد.

مثال برای دک کردن به انگلیسی

  • There were some kids at the door asking for money but I sent them packing.