برای بیان مفهوم فریب دادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح set someone up استفاده کرد.