برای بیان مفهوم زمینه چینی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح set the scene استفاده کرد.

مثال برای زمینه چینی کردن به انگلیسی

  • His resignation set the scene for a company crisis.