هنگام پاسخ دادن به سؤالات بلی / خیر در زبان انگلیسی، اغلب می توان برخی از کلمات را کنار گذاشت تا پاسخ ها کوتاه تر شود. این پاسخ های کوتاه اغلب در مکالمه انگلیسی استفاده می شود.

اگر در پرسش از فعل Be استفاده شده باشد، در پاسخ کوتاه هم از فعل Be استفاده خواهد شود و اگر از فعل Do استفاده شده باشد، پاسخ کوتاه هم شامل فعل Do خواهد بود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • A: Are you a doctor? B: Yes, I am.
  • A: Do you like coffee? B: Yes I do.

دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی