پرسیدن سوال کوتاه (یا همان Short Question) یک روش برای نشان دادن علاقهمندی به مکالمه است و بیشتر ابزاری است برای تداوم و حفظ جریان گفتگو تا کسب اطلاعات جدید. زمان فعل در سوال کوتاه باید با زمان فعل جمله اصلی مطابقت داشته باشد. به این نکته توجه کنید که اگر جمله اصلی یک جمله مثبت باشد، سوال کوتاه هم مثبت خواهد بود و اگر جمله اصلی منفی باشد سوال کوتاه هم منفی خواهد بود.

به این مثال‌ توجه کنید:

 • Alex: It's Tom's birthday today.
 • Sarah: Is it?

همانطور که می‌بینید در این جمله Sarah برای نشان دادن تمایل خود به ادامه مکالمه و مشارکت در فرآیند گفتگو از یک سوال کوتاه استفاده کرده است.

به مثال‌ دیگری توجه کنید:

 • Sam: I play golf every weekend.
 • Tom: Do you?

در این مثال هم Tom برای نشان دادن علاقه خود به موضوع و ادامه مکالمه از سوال کوتاه استفاده کرده است.

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

 • A: I am going to visit my friends next week.
 • B: Are you?
 • A: Rob wasn't in the office this morning.
 • B: Wasn't he?
 • A: I went to party last night.
 • B: Did you?
 • A: My son studies every night.
 • B: Does he?


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب SpeakOut