برای بیان مفهوم پشت گوش انداختن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sit on استفاده کرد.

مثال برای پشت گوش انداختن به انگلیسی

  • She sat on the article until a deadline galvanized her into putting words to paper.
  • او مقاله را پشت گوش انداخت تا زمانی که ضرب الاجل او را وادار کرد تا کلمات را روی کاغذ بیاورد.