برای بیان مفهوم "طفره رفتن" یا "چیزی را درز گرفتن" یا "از کنار چیزی گذشتن" در زبان انگلیسی از عبارت "slur over something" استفاده می‌شود.


مثال برای "طفره رفتن" یا "چیزی را درز گرفتن" یا "از کنار چیزی گذشتن" به انگلیسی:

  • Jack always slurs over all the problems he has at work.
  • The CEO slurred over the major issues.