برای بیان مفهوم عجیب نیست به انگلیسی می‌توان از اصطلاح small wonder استفاده کرد.

مثال برای عجیب نیست به انگلیسی

  • Her car isn't working, so it's small wonder (that) she hasn't come to visit you recently.