برای توصیف کسی که به شکل آزار دهنده تلاش میکند بگوید همه چیز را میداند و به عبارتی عقل کل است میتوان از اصطلاح Smart Alec استفاده کرد.

مثال برای عقل کل به انگلیسی

  • Don't be such a smart Alec, Sally!
  • عقل کل بازی در نیار سالی!