تلاس برای استفاده از دایره واژگان گسترده در اسپیکینگ و رایتینگ یکی از نشانه‌های پیشرفت زبان انگلیسی است. در ادامه چند واژه جایگزین برای Delicious ارائه شده است.

به مثال‌ها توجه کنید:

Scrumptious

  • This cake is scrumptious! Can I have the recipe?

Delectable

  • We were served some delectable cocktails.

Super-tasty

  • Wow! this is some super-tasty cheese!

Yummy

  • I love my mum's chocolate mousse. It's absolutely yummy.

Nom

  • These noodles are totally nom. I'm going to have another bowl.