همانطور که می‌دانید جملات مجهول (یا Passive) تاکید را از عامل یا Agent یعنی شخص یا چیزی که عمل را انجام می دهد می گیرد و آن را روی خود عمل یا شخص یا چیز دریافت کننده عمل قرار می دهد. ساختار فعل در جمله مجهول حال ساده در زبان انگلیسی به شکل زیر است.

Be (am / is / are) + Past Participle

مثال برای مجهول حال ساده

  • Many people study this book. (Active)
  • This Book is studied by many people. (Passive)

  • The police arrest criminals every day. (Active)
  • Criminals are arrested by the police every day. (Passive)

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین