برای بیان مفهوم میخکوب شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح somebody's blood freezes استفاده کرد.

مثال برای میخکوب شدن به انگلیسی

  • I heard his scream and felt my blood freeze.
  • صدای فریادش را شنیدم و میخکوب شدم.