برای بیان مفهوم دلشوره داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح someone's stomach is in knots استفاده کرد.

مثال برای دلشوره داشتن به انگلیسی

  • Her stomach was in knots as she awaited the start of competition.