برای بیان مفهوم مزه دهن کسی را فهمیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sound someone out استفاده کرد.

مثال برای مزه دهن کسی را فهمیدن به انگلیسی

  • Perhaps you could sound the chairman out before the meeting, to see which way he's going to vote?
  • شاید لازم باشه که مزه دهن رییس را قبل از جلسه بفهمی تا ببینی که چه رایی خواهد داد.
  • I wanted to sound her out about a job that I'm thinking of applying for.
  • خواستم مزه دهنش را در مورد شغلی که میخواهم برای آن تقاضا دهم بفهمم.
  • Candidates will be sounding out voters during the months before the election.
  • نامزدها سعی میکنند مزه دهن رای دهندگان را قبل از انتخابات بفهمند.