برای بیان مفهوم باعث و بانی چیزی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sow the seeds of sth استفاده کرد.

مثال برای باعث و بانی چیزی بودن به انگلیسی

  • He's sowing the seeds of his own downfall.