برای بیان مفهوم ذکر خیر کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح speak highly of someone استفاده کرد.

مثال برای ذکر خیر کردن به انگلیسی

  • It seemed she found it difficult to speak ill of anyone.