برای بیان مفهوم چه حلال زاده! به انگلیسی می‌توان از اصطلاح speak of the devil استفاده کرد.

مثال برای چه حلال زاده! به انگلیسی

  • A: "Hey everyone, sorry I'm late!"
  • B: "Well, speak of the devil! We were just talking about you."
  • الف: "سلام به همه، ببخشید که دیر آمدم!"
  • ب: "خب، چه حلال زاده! ما فقط در مورد شما صحبت می کردیم."