برای بیان مفهوم گویای خیلی چیزها بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح speak volumes استفاده کرد.

مثال برای گویای خیلی چیزها بودن به انگلیسی

She said very little but her face spoke volumes.