برای بیان مفهوم آسمان ریسمان بافتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح spin a yarn استفاده کرد.

مثال برای آسمان ریسمان بافتن به انگلیسی

  • This author really knows how to spin a yarn