برای بیان مفهوم به درد کسی خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stand sb in good stead استفاده کرد.

مثال برای به درد کسی خوردن به انگلیسی

  • Getting some work experience now will stand you in good stead (for) when you apply for a permanent job.