برای بیان مفهوم عصا قورت داده به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stick-in-the-mud استفاده کرد.

مثال برای عصا قورت داده به انگلیسی

  • His brother is a real stick-in-the-mud.