برای بیان مفهوم مفلس به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stony broke استفاده کرد.

مثال برای مفلس به انگلیسی

  • All his friends were stony broke.