برای بیان مفهوم بی غل و غش به انگلیسی میتوان از straight arrow استفاده کرد.

مثال برای بی غل و غش به انگلیسی

  • He was remembered as a straight arrow.
  • از او به عنوان آدم بی غل و غش یاد میشد.