برای بیان مفهوم زور زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح strain every nerve استفاده کرد.

مثال برای زور زدن به انگلیسی

  • She's straining every nerve to get the work finished on time.