برای بیان مفهوم یک سر و گردن بالاتر بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح streets ahead of استفاده کرد.

مثال برای یک سر و گردن بالاتر بودن به انگلیسی

  • American film companies are streets ahead of their European rivals.