برای بیان مفهوم یک شبه پولدار شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح strike it rich استفاده کرد.

مثال برای یک شبه پولدار شدن به انگلیسی

  • She struck it rich when her father left her $2 million.