برای بیان مفهوم شانس آوردن در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت و اصطلاح stroke of luck استفاده کرد.

مثال برای شانس آوردن به انگلیسی

  • It was a stroke of luck that he hadn't left yet
  • شانس آوردم که هنوز نرفته بود.